معاون آموزش ، پژوهش و دانشجویی

دکتر مرضیه دریانورد

استادیار گروه شیمی

داخلی: 141