دکتر سمیرا قائد محمدی
دکتر سمیرا قائد محمدی

مقاطع تحصیلی

کارشناسی، زیست شناسی عمومی، دانشگاه شیراز 1384

کارشناسی ارشد، زیست شناسی ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس 1387

دکتری، زیست شناسی ژنتیک، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1394

داخلی 143