دکتر رقیه حیران
دکتر رقیه حیران

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شیراز، 1382

کارشناسی ارشد، شیمی آلی، دانشگاه شیراز 1387

زمینه تحقیقاتی: سنتز  و کاربرد  اکسنده های پلیمری جدید بر پایه پلی اکریل آمید

دکتری، شیمی آلی، دانشگاه شیراز 1392
زمینه تحقیقاتی: سنتز و ارزیابی فعالیت بیولوژیکی 2-آزتیدینون های تک حلقوی و نانو کوپلیمرهای حامل بتالاکتام

داخلی 140