دکتر محمد رضا شکاری
دکتر محمد رضا شکاری

مقاطع تحصیلی

کارشناسی، مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1381

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس 1386

دکتری، مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس 1392

شماره تماس داخلی: 138