دکتر مرضیه دریانورد
دکتر مرضیه دریانورد

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی، شیمی محض، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، 2003

کارشناسی ارشد، شیمی معدنی، دانشگاه رازی، 2007

دکتری، شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 2013

پسادکتری، شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرصت مطالعاتی، دانشگاه تورنتو کانادا

داخلی: 141