تکمیل ثبت نام خوابگاه
تکمیل ثبت نام خوابگاه

تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه که قبلا در سامانه مرکز درخواست خود را ثبت نموده اند، می بایست حداکثر تا تاریخ 11 اردی بهشت ماه نسبت به واریز مبلغ 3 میلیون ریال به حساب شماره 770100004001111803020201 IR با شناسه واریز 390111858115110004114154799760 نزد بانک مرکزی بنام درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی استهبان اقدام نموده و تصویر فیش واریزی به همراه کارت واکسن خود را از طریق نرم افزار واتساپ به شماره موبایل 09360001433 ارسال نمایند.

اولویت واگذاری خوابگاه با دانشجویانی می باشد که سریعتر نسبت به ارسال فیش واریزی اقدام نمایند.

امور دانشجویی مرکز آموزش عالی استهبان

 دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸:۲۴