شماره تماس:

53234501

53234502

ریاست: 101

حراست: 102

امور مالی: 112

امور مالی و کارپردازی: 113

امور اداری: 114

امور دانشجویی: 132

امور آموزشی: 137

امور فرهنگی و کتابخانه: 139

نگهبانی: 100