انتخاب واحد

15 شهریور ماه لغایت 18 شهریور ماه

 
شروع و پایان کلاس‌ها

26 شهریور ماه لغایت 14 دی ماه

 
حذف و اضافه

9 مهرماه لغایت 10 مهرماه

 
حذف اضطراری

3 دی ماه لغایت 4 دی ماه

 
ارزیابی و امتحانات

22 دی ماه لغایت 16 بهمن ماه404

دانشجو

355

دانش آموخته

7

عضو هیأت علمی

4

گروه آموزشی

21

آزمایشگاه/کارگاه