معاون آموزش ، پژوهش و دانشجویی

دکتر محمدرضا شکاری

استادیار رشته مهندسی عمران

شماره تماس: 07153234502 داخلی 138