دکتر محمد رضا زارعی فرد
دکتر محمد رضا زارعی فرد

کارشناسی، مهندسی عمران - عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1383

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1386

دکتری، مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1392

شماره تماس داخلی: 115