دکتر فاطمه صداقتی جهرمی
دکتر فاطمه صداقتی جهرمی

 

کارشناسی، شیمی کاربردی، دانشگاه خوارزمی 1379

کارشناسی ارشد، شیمی تجزیه، دانشگاه شیراز 1383

دکتری، شیمی تجزیه، دانشگاه شیراز 1389