شماره های داخلی:
ریاست: 53234735
معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی: 138
امور آموزشی: 137
امور دانشجویی: 132
امور اداری: 114
امور مالی: 112-113
حراست: 102
فناوری اطلاعات : 133
آزمایشگاه: 135