ورود به سامانهچهارشنبه 22 مرداد 1399فارسیEnglish

روز هاي کاري: شنبه تا چهارشنبه

ساعت کاري 7:30 الي 15:30

آدرس: استهبان بلوار قائم، جنب آبشار، مرکز آموزش عالي استهبان

کد پستي: 44655-74519

تلفنخانه مرکز: 2- 53234501 -071 و 53224508

شماره هاي داخلي:

                                                              شماره تلفن هاي مرکز  
رديف نام خانوادگي شماره 1 شماره 2 تلفن مستقيم سمت توضيحات
1 آقاي دکتر جعفرزاده 101   53234735 رياست  
2 خانم دکتر حيران 140     عضو هيات علمي  
3 اقاي دکتر شکاري 138     معاون آموزشي، پژوهشي و دانشجويي  
4 خانم دکتر صداقتي 150   53235327 عضو هيات علمي  
5 خانم دکتر دريانورد 141     مدير گروه شيمي  
6 خانم دکتر قائد محمدي 143 115   مدير گروه زيست، مدير مالي  
7 خانم دکتر پورمند 142     مدير گروه فيزيک  
8 آقاي دکتر زارعي فرد 135     عضو هيات علمي  
9 خانم حسين زاده 135     مسئول آزمايشگاه  
10 خانم نيکسار 113     امور مالي  
11 آقاي سيدي 112     امور مالي  
12 آقاي يوسف پور 137     آموزش، روابط عمومي  
13 آقاي عاجلي 132     دانشجويي  
14 آقاي آشوري 114     اداري، بودجه  
15 خانم طالعي 139     کتابخانه  
16 آقاي اردشيري 121      فرهنگي  
17 آقاي بندري 201     حفاظت فيزيکي  
18 آقاي حامدي 102 133 53224503 حراست  
19 فاکس 301