انتخاب واحد

15 شهریور ماه 99 لغایت 18 شهریور ماه

 
شروع و پایان کلاس‌ها

29 شهریور ماه 99 لغایت 18 دی ماه 99

 
حذف و اضافه

6 مهرماه 99 لغایت 7 مهرماه 99

 
حذف اضطراری

اول دی ماه 99 لغایت دوم دی ماه 99

 
ارزیابی و امتحانات

20 دی ماه 99 لغایت 4 بهمن ماه 99404

دانشجو

355

دانش آموخته

7

عضو هیأت علمی

4

گروه آموزشی

21

آزمایشگاه/کارگاه