انتخاب واحد

27 شهریور ماه لغایت 30 شهریور ماه

 
شروع و پایان کلاس‌ها

3 مهرماه لغایت 23 دی ماه 

 
حذف و اضافه

17 مهرماه لغایت 18 مهرماه

 
حذف اضطراری

6 دی ماه لغایت 8 دی ماه

 
ارزیابی و امتحانات

25 دی ماه لغایت 9 بهمن ماه404

دانشجو

355

دانش آموخته

7

عضو هیأت علمی

4

گروه آموزشی

21

آزمایشگاه/کارگاه