انتخاب واحد

19 بهمن ماه لغایت 23 بهمن ماه

 
شروع و پایان کلاس‌ها

25 بهمن ماه لغایت 27 خرداد ماه

 
حذف و اضافه

3 اسفندماه لغایت 4 اسفند ماه

 
حذف اضطراری

10 خرداد ماه لغایت 11 خردادماه

 
ارزیابی و امتحانات

2 تیر ماه لغایت 19 تیرماه404

دانشجو

355

دانش آموخته

7

عضو هیأت علمی

4

گروه آموزشی

21

آزمایشگاه/کارگاه